10.

Giry

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Pobierz [15.81 KB]


 
 

Wypis

 


 
 

ŁAWRÓW

          Wypis z ksiąg szlacheckich Guberni Wileńskiej familii urodzonych Rodziewiczów, Herbu Łuk, Roku tysiąc ośmset czwartego miesiąca Lutego dwudziestego dnia.
Przed Nami Michałem Hrabią Brzostowskim Marszałkiem Gubernskim orderów Orła Białego, Św. Stanisława Kawalerem i Św. Jana Jerozolimskiego Komandorem prezydującym, oraz Deputatami ze wszystkich powiatów Gubernii Litto Wilenskiej, do przyjmowania i roztrząsania wywodów szlacheckich obranymi, złożony został i wywód rodowitofii starożytnej szlacheckiej familii urodzonych Rodziewiczów (Herbu Łuk) przez który i dowiedzionym zostało: że dom ten starożytny dziś licznie rozkrzewiony od dwóch wieków prawie ciągle w Litwie w powiecie Oszmiańskim na posesyach ziemskich dziedzicznych Giry i Rodziewszczyzna zwanych exystujących od imienia protoplasty swego Rodi, który miał trzech synów Biela, Hetwana i Jeża wziął swój początek i nazwisko, a z tych trzech synów pomienionego Rodi, w późniejszym czasie rozrodzonego potomstwa, trzy udzielne uformowały się gałęzie genealogiczne; a naprzód: z Biella Rodziewicza urodzony był Pac, z Paca Iwan i Stec, z których Iwan Pacowicz był ojcem Mikołaja, a Mikołaj Tomasza; drugi syn Paca, Stec Pacowicz, miał syna Juria, a Jurio Michała, według przeświadczenia wywodu z zarzutu Wołka i dalszych na sejmikach Gromnicznych powiatu Oszmiańskiego w r. 1614 maja 27 dnia przez Tomasza z Iwana i Michała z Steca Pacowiczów pochodzących, uczynionego. Że zaś Tomasz Mikołajowicz prawnuk Paca Bie1ewicza Rodziewicza, dziedzicząc po bracie swoim Janie majętność Girę w powiecie Oszmiańskim leżącą, spłodził synów dwóch Kazimierza i Franciszka, przekonały o tem następne dowody; jakoto: 1742 roku Julii 14 datowany kwit assekuracyjny od Tomasza Mikołajewicza Rodziewicza Krystynie z Niewiarowiczów Rodziewiczowej, z administracji przez jej męża majętności Giry po Janie Rodziewiczu bracie, Tomaszowi Rodziewiczowi spadłej i 1724 Stycznia 16 zapisana, 1804 Lutego 6 dnia z Ksiąg Kościoła Parafialnego Wojstomskiego wydana metryka chrztu Kazimierza z ojca Tomasza rodzącego się oraz 1759r. Grudnia 25 wydana assekuracya od Franciszka Rodziewicza, Kazimierzowi bratu rodzonemu; a ci to jest: Kazimierz Tomaszewicz Rodziewicz, że synów trzech wywodzących się Tomasza, Ludwika i Jana; a Franciszek takoż trzech Józefa, Onufrego i Adama wywodzących się, zostawili, metryki chrztu onych pod różnemi datami zapisane z ksiąg Kościoła Parafialnego Wojstomskiego w roku teraźniejszym 1804 Stycznia 24 dnia i Lutego w dniach 5 i 8 wydane, dowodnie przeświadczyły. Co do drugiego prawnuka Paca Bielewicza Rodziewicza, Michała Juriewicza; ten z dwóch żon czterech synów: Andrzeja, Piotra, Macieja i Jakóba spłodziwszy; onych sukcessorami majętności Giry w powiecie Oszmiańskim leżącej, według przekonania z działu między potomstwem po śmierci onego w r. 1727 kwietnia 10 dnia czynionego, zostawił. Z tych Andrzej i Piotr z pierwszego małżeństwa spłodzeni bezpotomnie zaszli; a z drugiego małżeństwa spłodzony Maciej, syna jednego Hilarego wywodzącego się, zaś Jakób synów dwóch Jana już nieżyjącego i Jerzego dopiero wywodzącego się, spłodzili, którzy po ojcach swych majętności Rodziewszczyzna w powiecie Oszmiańskim leżącej, przez testament ojcowski w r. 1775 Stycznia 2 dnia czyniony, tegoż roku Kwietnia 11 dnia w Grodzie Oszmiańskim aktykowany sukcesorami są zostawieni.
Podobnież Jan Jakóbowicz Rodziewicz, syna Justyna wywodzącego się teraz testamentem 1795 r. Kwietnia 9 d. Sporządzonym, majętności Rodziewszczyzny w powiecie Oszmiańskim sytuowanej, sukcessorami są zostawieni. Podobnież Jan Jakóbowicz Rodziewicz, syna Justyna wywodzącego się teraz testamentem 1795 r. Kwietnia 9 dnia sporządzonym, majętności Rodziewszczyzny w Powiecie Oszmiańskim sytuowanej, sukcessorem uczynił.
Schodząc kolejno do wyświecenia procedencyi z Głowy Hetwana Rodziewicza, drugiego syna Rodi, ten był ojcem Hansa, Hansa był synem Jorya; z Jorya byli dwóch synów Hrehory i Urban; z tych zaś Hrehory syna Stefana, Urban syna Symona, a Symon Krzysztofa, według dowodzenia wywodu, wyżej datą wspomnianego na zarzut Wołka i dalszych na Sejmikach Gromnicznych Oszmiańskich uczynionego, spłodzili. Stefan Hrehorowich Rodziewicz, synów miał trzech: Mikołaja, Adama i Stanisława; z których że Adam synów dwóch Macieja i Stefana Adamowiczów Rodziewiczów spłodził, przeświadczył o tern testament dopiero wspomnianego Adama Stefanowicza Rodziewicza r. 1657 Septembra l dnia pisany, synów przy sukcesyi majętności Giry w powiecie Oszmiańskim leżącej, zachowujący. Z tych dwóch synów Adama Stefanowicza Rodziewicza, Stefan Adamowicz zszedł bezpotomnie, a Maciej Adamowicz mając nabytą od stryja swego Stanisława Stefanowicza Rodziewicza część majętności Gir, zostawił po sobie sukcessorem onej syna Aleksandra według świadectwa dwóch intromisyi, jednej: r. 1668 Sierpnia 5 na rzecz Macieja ojca, a drugiej r. 1708 Marca 16 dnia na rzecz Aleksandra Syna, za testamentem Macieja Adamowicza Rodziewicza, do rzeczonej majętności Giry zwanej, czynionych. W końcu Aleksander Maciejowicz Rodziewicz, spłodziwszy syna Jana i schodząc z tego świata bez dyspozycji onego w małoletności zostawił; który jednak, zaś dojściem lat zupełnych obiąwszy jure naturali na się spadającą majętność Girę w powiecie Oszmiańskim położoną; ??.też majętność synom swoim dwom Joachimowi i Wiktorowi wywodzącym się dziś testamentem w r. 1789 Sierpnia 3 dnia sporządzonym, do sukcedowania przyznaczył. Co się zaś tyczy drugiego syna Stefana Hrehorowicza Rodziewicza, Stanisława, ten miał syna Macieja, który za prawem wieczysto przedażnim r. 1700 w Kwietniu wydanem, nabył majętność Girę od Rafała Brzozowskiego i w ciągu pożycia swego spłodził syna Józefa; a ten że miał w swej posessyi tęż majętność Girę kwitem z opłaconego podatku konstytucyą Novelle Legis uchwalonego r. 1732 Maja 25 temuż Józefowi Maciejowiczowi Rodziewiczowi wydanym przekonano. Pomieniony dopiero Józef Maciejowicz Rodziewicz spłodził synów dwóch: Antoniego już nieżyjącego i Jakóba wywodzącego się. Z Antoniego zaś, że pozostali trzej synowie ad presens wywodzący się Wincenty, Jan i Onufry naturalnym (krześ) spadkiem mający w swoim dzierżeniu nieraz wspomnianą majętność Girę; dwoma testamentami: jednym 1760 r. Marca 12, przez Józefa Maciejowicza; drugim 1782 Stycznia 10 przez Antoniego Józefowicza Rodziewiczów uczynionemi, dowiedziono.
Trzeci na ostatek syn Stefana Hrehorowicza, a brat Adama i Stanisława Stefanowiczów /: których już desundencja wyprobowana :/ Mikołaj Stefanowicz Rodziewicz, dziedzicząc majętność Rodziewskie zwaną, także w powiecie Oszmiańskim leżącą, spłodził syna Ludwika i onemu prawem darownem, część tej majętności ustąpił, o czem następnie wyszczególnione dowody, a mianowicie l’ r. 1677 Sierpnia 4 kwit przez poborcę, z opłaconego podatku subsubsidii charitatios , przez konstytucyą ustanowionego Mikołajowi Stefanowiczowi, 2′ r. 1659 Listopada 3 świadectwo przez Korejwę Sędziego Grodzkiego Oszmiańskiego o opłaconych podatkach z dellaty z majętności Rodziewskiej temuż Mikołajowi Stefanowiczowi służace, oraz 3′ 1679 r. List na przyznanie prawa darownego, na tęż część majętności Rodziewskiej, od Michała Stefanowicza Rodziewicza ojca, Ludwikowi synowi danego, dostateczne przyniosły przekonanie. Ludwik zaś Mikołajewicz Rodziewicz syna Józefa, a Józef synów dwóch Stefana i Michała spłodzili; z których Stefan syna Fabiana z potomstwem wywodzącego się, a Michał synów dwóch Macieja i Justyna takoż wywodzących się, według dowodu z metryk Chrzestnych w różnych datach zapisanych z ksiąg parafialnych Kościoła Wojstomskiego w r. 1803 Lutego 10 i 15 dnia oraz w r. 1804 Lutego 7 dnia wyjętych, w życiu zostawili.
Zwracając się w porządku do wyprobowania procedencyi od Krzysztofa Symonowicza Rodziewicza, ten synów dwóch spłodził: Jana i Adama, z których Jan część swoją majętności Giry i Rodziewskiej w Powiecie Oszmiańskim leżącą, bratu swemu Adamowi prawem wieczysto przedażnem,,1653 Lutego 20 datowanem wybywszy spłodził synów dwóch: Michała i Kazimierza i onym połowę majętności Gir w sukcessyi zostawił, według przyświadczenia prawa wieczysto przedażnego w r. 1700Lipca 15 dnia od tychże Michała i Kazimierza braci, synów Jana Krzysztofowicza Rodziewicza Jakóbowi i Samy Rodziewiczom małżonkom na tęż połowę majętności Gir i na drugą połowę onej z głowy Hrehorego i Piotra wujów na nich spadłą wydanego, a 1713 Maja 10 dnia w Grodzie Oszmiańskim przyznanego.
Z pomienionych dopiero dwóch synów Jana Krzysztofowicza Rodziewicza, młodszy zszedł bezpotomnie, zaś starszy Michał syna Tomasza spłodził; w dowód czego w miejscu metryki świadectwo w roku teraźniejszym 1804 Lutego 12 dnia od Kiędza Antoniego Hryniewskiego plebana Wojstomskiego wydane, posłużyło; Który to Tomasz Michałowicz Rodziewicz trzymał za prawem zastawnem trzyletniem folwark Rodziewicze w powiecie Oszmiańskim leżący od Jana Rodkiewicza w roku 1758 Marca 22 dnia wydanem i synów dwóch wywodzących się z potomstwem to jest Antoniego i Stanisława w życiu zostawił, a ci possydują dziedzicznie folwark Rodziewszczyzną teraz Nowokońszczyzną przezwany w okolicy Rodziewszczyznie w powiecie Zawilejskim leżący, za prawem wieczysto przedażnem sobie służącem od Franciszka i Katarzyny z Nowokońskich Pietkiewiczów Skarbnikostwa powiatu Wiłkomirskiego w roku 1797 Lipca 22 r .s. wydanem et eorundem na sądach Ziemskich Oszmiańskich przyznanem, jak przeświadczyła za temże prawem Intromissya w roku tymże 1797 Września 21 d. R. S. Czyniona a 28 przed Aktami Ziemskiemi Powiatu Zawilejskiego zeznana.
Konkludując naostatek wyjaśnienie desundencyi z trzeciego syna Rodi przodka domu tego, Jeża, ten był ojcem Jakóba, Jakóba był synem Jochna, z Jochny pochodził Martin, według przyświadczenia dwukroć wspomnionego wyżej wywodu na sejmikach Gromnicznych Oszmiańskich w r. 1614 Maja 27 uczynionego. Martin zaś Jochnowicz, że spłodził syna Andrzeja Matrinowicza, prawo darowni od Szczęsnego Symonowicza teścia Andrzejowi Martinowiczowi zięciowi na majętność Girę w powiecie Oszmiańskim leżącą w r. 1644 Listopada l dnia wydane. Z tego że urodzony był Krzysztof Andrzejewicz, kwit przez poborców temuż Krzysztofowi z opłaconego podatku pod datą 1683 r. Listopada 2 dnia wydany, stwierdziły tę pewność. W dalszej kolei, że tento Krzysztof Andrzejewicz Rodziewicz z żoną de domo Maryanną Rodziwiczówną, spłodził synów dwóch Kazimierza i J aria o tem l’ w r. 1713 Lipca 6 dnia czyniona et eorundem 10 dnia w Grodzie powiatu Oszmiańskiego zeznana intromissya do części majętności Brezdów w tymże powiecie Oszmiańskim leżącej, wskutek prawa od Korejwów na rzecz Kazimierza Krzysztofowicza Rodziewicza; 2′ dokument od Maryanny z Rodziewiczów Krzysztofowej Rodziewiczowej matki, pomienionym synom, na majętności Giry wydany, dostateczne przyniosły przekonanie. Z pomienionych dwóch synów Krzysztofa Andrzejewicza Rodziewicza, Kazimierz spłodził syna Antoniego, Antoni zaś syna Tadeusza wywodzącego się z potomstwem, według dowodzenia metryk chrzestnych z Parafii Wojstomskiej extraktem w roku teraźniejszym 1804 Stycznia 21 dnia wyjętych, zostawił Drugi syn Krzysztofa Andrzejewicza Rodziewicza Jan spłodził synów trzech Macieja, Wawrzyńca, Benedykta, o czem testament Macieja Janowicza w r. 1743 Sierpnia 6 dnia czyniony tegoż roku Września 4 dnia ad akta Grodu Oszmiańskiego przyświadczył, z których to trzech braci, dwaj Maciej i Wawrzyniec bezpotomnie pomarli, zaś Benedykt syna Antoniego spłodziwszy, onemu Majętność Girę w powiecie Oszmiańskim leżącą w r. 1759 Czerwca 17 dnia wydał prawo wieczysto darowne. Podobnież Antoni Benedyktowicz Rodziewicz testamentem swoim w r. 1803 Listopada 8 dnia sporządzonym; folwark Macewicze zwany w powiecie Zawilejskim leżący synom trzem swoim is est Jerzemu, Stanisławowi i Józefowi a sukcessyi zostawił, a którzy razem z powyższym teraz wywodzą się. Na fundamencie przeto takowych dukowanych dowodów rodowitość szlachetną imienia familii urodzonych Rodziewiczów probujących; Marszałek Gubernski i Deputaci powiatowi stosownie do przepisów w Dyplomacie pod rokiem 1785 najłaskawiej szlachcie wydanym wyrażonych, niemniej też pilnując się prawideł w ukazach z Rządzącego latu Rządowi Gubemskiemu Litewskiemu przesłanych, familią urodzonych Rodziewiczów, a mianowicie wywodzących się naprzód: urodzonych Tomasza z synem Adamem, Ludwika z synem Józefem i Jana z synem Kazimierzowiczów braci między sobą rodzonych – Józefa, Onufrego i Adama takoż braci Franciszkowiczów – oraz Hilarego Maciejowicza, Justyna Janowicza i Jerzego Jakóbowicza z synem Andrzejem. Powtóre: Fabiana Stefanowicza z synami Xawerym, Kazimierzem, Stefanem i Antonim – Macieja i Justyna z synami Wincentym i Michałem braci rodzonych Michałowiczów – Joachima z synami Ignacym i Justynem i Wiktora z synem Xawrym takoż braci Janowiczów – tudzież Wincentego, Jana i Onufrego braci rodzonych Antoniewiczów i Jakóba Józefowicza z synem Symonem – niemniej Antoniego z synem Janem i Stanisława z synem Andrzejem i Michałem takoż braci Tomaszowiczów. Potrzecie: Tadeusza Antoniewicza z dwoma synami Józefem i Janem oraz Jerzego, Stanisława i Józefa braci Antoniewiczów Rodziewiczów z posessyj dziedzicznych Rodziewszczyzny, Gir i dalszych, za rodowitą i starożytną szlachtę polską, o ogłoszony i onych do Księgi Szlachty Guberni Litto Wileńskiej, pierwszej klasy zapisujemy. Dział na sessyi Derputacjii Generalnej Wywodowej Szlacheckiej Guberni Litto Wileńskiej w Wilnie. Przy tym dekrecie następna pod dniem 4. Maja 1834 roku w dzienniku Deputacji, zapisana rezolucya: Szlachcic Jan syn Symona Rodziewicz w podanej prośbie wyraziwszy, że dziad jego Jakób Józefowicz i ojciec Szymon Jakóbowicz Rodziewiczowie, są uznani w dostojności szlacheckiej, przez dekret 1804r. Lutego 20 dnia nastały; składa w celu dołączenia się z braćmi do tegoż dekretu następne dowody: 1’świadectwo Konsystorza Rzymsko Katolickiego Wileńskiego d. 23 Listopada 1832r z A.202.57 datowana o uczynionem śledztwie, względem pochodzenia Jana proszącego i Kazimierza brata jego, z ojca Symona Rodziewicza, a to z powodu pogorzenia aktów metrycznych przy Kościele Horodziłowskim. 2′ Metryki chrztu Michała d. 28. Września 1809, Tadeusza d. 30 Lipca 1816 i Józefa d. 19. Marca 1823 r. W księgach Kościoła parafialnego Horodziłowskiego zapisane i przez powyższy Konsystorz potwierdzone. Że zaś proszący i bracia jego są szlachetnego urodzenia i w stanie podatkowym nigdy nie byli i teraz nie są zapisani Marszałek Oszmiański Świadectwem dnia 2 miesiąca teraźniejszego Maja z A.356 wydanem, upewnił. Prosi zatem o dołączenie jego z braćmi do dekretu ojca i dziada swojego, w dacie powyższej cytowanego i wydanie tak dekretu jako i mającej nastąpić rezolucji w kopii formalnej. Z rewizyi dzieł szlacheckich pokazało się, że Symon syn Jakóba wnuk Józefa uznany za szlachcica przez dekret 1804 Lutego 20 dnia nastały, familii Rodziewiczów dostojność szlachecką przyznający. Postanowiono: na mocy metryk chrzestnych, świadectwa Konsystorskiego i poświadczenia Marszałka: Kazimierza, Jana, Michała, Tadeusza i Józefa synów Symona Jakuba wnuków Jakóba Józefowicza Rodziewiczów, do dekretu d. 20 Lutego 1804 roku dołączyć i tenże dekret wespół z niniejszą rezolucją w kopii formalnej proszącemu wydać. Takowy przypis z należytym podpisem i przyłożeniem szlacheckiej pieczęci temuż, proszącemu wydaje się – Dnia 7 Maja 1834 roku Wilno.
Pełniący Urząd Gubemskiego Marszałek Powiatowy Wileński i Kawaler Gacper Hornowski Dworzański Deputat Radca Honorowy Mokrzycki, Deputat Józef Milanowski

Sekretarz (podpis trudny do odczytania) Archiwista Józef Woryszwiłło Czytałem Ołtarzewski Sekr. Kolleg.

Na podstawie kserokopii kopii formalnej, ręcznie pisanej w archiwum w Wilnie przechowywanej do normalnego czytania przystosowała – Urszula Maria Rodziewiczowa Dokument został odnaleziony przez Leokadię Olechnowicz na zlecenie Bogdana Rodziewicza, który następnie tę kserokopie pozyskał.           Bogdan Rodziewicz jest synem Hermana, wnukiem Leonarda, prawnukiem Pawła i praprawnukiem wymienionego w dokumencie Stefana Rodziewicza, syna Fabiana. Dokument dotyczy całej tej linii i może być przez wszystkich z tej linii dla własnych celów wykorzystany.

 

Mapa II RP