Dzie flagi w Warszawie - 2 maja 2019 r.

BIAO-CZERWONY KOROWD

 
450 rocznica Unii Lubelskiej petycja do Senatu


 
Senat 450 rocznica Unii Lubelskiej


 
roda, 11 lipca 2018 r. ? Lublin ? odsonicie Pomnika Ofiar Ludobjstwa na Woyniu.
Uroczystoci rozpoczn si o g. 12.00 ? Msz w. w Kociele Garnizonowym NMP przy al. Racawickich 20. Nastpnie bdzie mia miejsce pochd ulicami miasta: ?Marsz Pamici? na Skwer Ofiar Woynia. I tam rozpoczn si uroczystoci z ceremoniaem wojskowym pod pomnikiem Ofiar Woynia i Kresw. Prawda o tym ludobjstwie, bya skrywana i zakamywana przez 70 lat. Przychodzc dajesz wiadectwo prawdzie o historii naszej Ojczyzny. Uroczysto zostaa objta honorowym patronatem: Wojewody Lubelskiego Przemysawa Czarnek, Instytutu Pamici Narodowej (IPN) Prezesa Jarosawa Szarek, Marszaka Wojewdzwa Lubelskiego Sawomira Sosnowskiego.

 

Chorgiew Rzeczypospolitej na Paac Prezydencki
Moja batalia o jej przywrcenie do ycia publicznego 

Obywatelska inicjatywa Leszka Rodziewicza w reaktywowania Chorgwi Rzeczypospolitej w formie petycji skierowanej do Senatu bya nagoniona w mediach. 

WrczenieMedal Hereditas Saeculorum Katarzynie Rodziewicz

Uroczysto wrczenia Medali Hereditas Saeculorum laureatom pitej edycji marszakowskiego konkursu ?Dziedzictwo wiekw? odbyo si w sobot (10 wrzenia) w Sanktuarium Matki Boej Krlowej Mioci i Pokoju Pani Kujaw w Markowicach (powiat mogileski). To wyrnienia za szczeglne osignicia w dziedzinie konserwacji i restauracji zabytkw.

Medal za szczeglne osignicia zwizane z opiek nad zabytkami i ochron zabytkw, midzy innymi otrzymaa:

  • Katarzyna Barbara Rodziewicz, waciciel dworu w Sielcu (powiat niski). Kapitua docenia zabezpieczenie zabytkowego dworu przed zniszczeniem idoprowadzenie go do stanu umoliwiajcego uytkowanie na cele mieszkaniowe (grna kondygnacja) i publiczne (parter, a take park oraz dworska nekropolia), wykonane wycznie siami i rodkami Waciciela.

rdo: www.kujawsko-pomorskie.pl

 
ZJAZD RODOWEGO STOWARZYSZENIA RODZIEWICZW
10372554_10204085562921144_5106596971349
Leszek Rodziewicz
30 maja o 06:58
Ostrda, dnia 30.05.2017r.

Porzdek obrad
Zebrania Zwyczajnego
Czonkw Rodowego Stowarzyszenia Rodziewiczw
dnia 16.06.2017 r. godz. 1800 w Midzywodziu

1. Wybr Przewodniczcego Zebrania i protokolanta.
2. Zatwierdzenie protokou z Zebrania Stowarzyszenia z dnia 30.07.2016r.
3. Sprawozdanie Zarzdu z dziaalnoci za okres od 31.05.2016r. do 15.06.2017r..
4. Sprawozdanie finansowe Zarzdu za okres od 31.05 .- 31.12.2016r.
5. Udzielenie absolutorium Zarzdowi z dziaalnoci za okres od 31.05.2016r. do 15.06.2017r..
6. Przyjcie sprawozdania z dziaalnoci finansowej za okres od 31.05.-31.12.2016r.
7. Zatwierdzenie planw /propozycji/ w sprawach przedstawionych w sprawozdaniu z dziaalnoci.
8. Podjcie uchway w sprawie dofinansowania pobytu na Zjedzie goci i czonkw Stowarzyszenia bdcych w trudnej sytuacji finansowej .
9. Przyjcie nowych czonkw do Stowarzyszenia.
10. Wolne wnioski.
11. Zakoczenie zebrania.
Prezes Zarzdu - Leszek Rodziewicz
V-ce Prezes Zarzdu - Jarosaw Rodziewicz
Sekretarz - Wodzimierz RodziewiczII Zjazd Rododowego Stwarzyszenia Rodziewiczw

W dniach 15 -18 czerwca br. odby si Zjazd naszego Rodu, ktry uczestnicy zapamitaj jako zjazd ?muzyczny?. Przyczyni si do tego profesjonalny muzyk ? Edmund Rodziewicz z Gubina, ktry piewem i gr na harmonii od pierwszego dnia wcign uczestnikw do wsplnej zabawy. Akompaniowa mu na gitarze syn Tomasz a siln grup z Gubina stanowiy jeszcze dwie crki, zi i czworo wnuczt a take znajomi: Pawe i Cezary ze Szczecina. Jeden z wieczorw uwietni 14-leni wnuk Dominik, ktry da mini koncert grajc na klasycznej gitarze. W programie Zjazdu znalazo si sprawozdanie z dziaalnoci finansowej i statutowej stowarzyszenia, ktre przedstawi prezes ? Leszka Rodziewicza (Ostrda). Zebrani zaakceptowali przedstawione sprawozdanie. Leszek Rodziewicz (Midzywodzie) wygosi prelekcj na temat barw narodowych i historii Ora Biaego. Po raz pierwszy, na forum zjazdu, Edward Radziewicz (Stargard) przywdca strajku w porcie szczeciskim i uczestnik obrad Okrgego Stou przedstawi wraenia, kulisy i przebieg tych doniosych dla kraju wydarze. Warto podkreli, e dziaalno Edwarda nigdy nie bya podyktowana robieniem kariery w partiach, czy organach pastwowych, samorzdowych a pozosta skromnym zwizkowcem, spoecznikiem, ciepym i dobrym czowiekiem. W zjedzie uczestniczyy take kuzynki z Rosji (Elena) i Ukrainy (Alina) a pozostali z caej Polski: Leszek(Ostrda), Leszek (Midzywodzie), Jarosaw i Janusz (Zielona Gra), Wodek (Warszawa), Zdzisaw (Giycko), Alicja i Tadeusz (Wgorzewo), Janusz i Beata ( Pabianice), Mirosaw i Grayna (Grodzisk Mazowiecki), Krystyna i Edward(Stargard), Romuald (Miastko), Edmund, Tomasz, Alina, Krystyna, Monika, Danuta, Maja, Dominik, Wojtek i Igor (Gubin i Wrocaw), Henryk (Szczecinek), Radomir, Beata, Magorzata i Urszula (Pozna), Iwona (Koobrzeg) i Zbigniew (Midzychd).

Te wspaniae dni ostatniego weekendu spowodoway, e wszyscy uczestnicy spotkania zadeklarowali uczestnictwo w nastpnym Zjedzie do czego docza si niej podpisany publikujc ciekawsze zdjcia.

Wodek Rodziewicz

NOWA KSIKA HENRYKA RODZIEWICZA!


 

3 czerwca 2016 r.podczas otwarcia 55 Wiosny nad Nys Edmundowi Rodziewiczowi zostaa wrczona przez Kapitu Gubiska Nagroda Kulturalna im.Corony Schroter za caoksztat dziaalnoci w dziedzinie muzyki oraz promowania miasta Gubina.
Serdeczne Gratulacje.

 

X ZJAZD RODU

 

PROMOCJA DOKTORANTW W UNIWERSYTECIE SZCZECISKIM

3 grudnia 2015 r. w Sali Senatu US odbya si doniosa uroczysto promocji doktorw i doktorw habilitowanych Uniwersytetu Szczeciskiego. Z rk rektora US dyplomy doktora habilitowanego otrzymao 7 osb a wsrd nich dr hab.Barbara Rodziewicz a Wydziau Filologicznego US. Gratulujemy.

 

Apel do Prezydenta Andrzeja Dudy 


 

Zaproszenie na Msz wit za dusz Marii Rodziewiczwny

 

Sukces Emilii Rodziewicz

Emilia Rodziewicz ur. 12.08.1998 w Midzyzdrojach,mieszka w Gdasku. Gdzie uczszcza do drugiej klasy Liceum Plastycznego.Zainteresowania: grafika komputerowa, rysunek, malarstwo.japonistyka (opanowane podstawy jzyka japoskiego).Miaa ju pierwsz indywidualn wystaw swoich prac. Szkoa planuje na pocztku grudnia zorganizowa jej drug wystaw w Domu Technika NOT w Gdasku.Otrzymaa stypendium Prezesa Rady Ministrw. 

Katarzyna Barbara Rodziewicz - Stranik Dziedzictwa Rzeczypospolitej

w kategorii NAGRODA KRAJOWA DLA OSB FIZYCZNYCH za: rewaloryzacj zespou dworsko - paacowego w Sielcu i powoanie do ycia Dworu Marze i Izby Admiralskiej Jzefa Unruga, propagowanie wiedzy i pielgnowanie pamici o tym wielkim Polaku. Przewodniczaca Kapituy Konkursu Maria Poczak-Pozdziej

 
Apel do Prezydenta Dudy 

Pogrzeb "Najwierniejszego z Wiernych"

Takie motto znajduje si na pycie nagrobnej katakumb, gdzie spoczy doczesne szcztki Wielkiego Polaka Romualda Rodziewicza "Romana" (18.01.1913-24.10.2014). Uroczystoci pogrzebowe odbyy si 12 czerwca 2015 r. w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie, ktra celebrowali: proboszcz parafii ppk.Kozicki i ks.S.Woyczyski, ktry opiekowa si zmarym przez ostatnie 4 lata w domu opieki "Jasna Gra" w Anglii. Zmarego egnaa rodzina: syn Leon i crka Helen w otoczeniu znajomych, przyjaci, harcerzy, delegacji Wojska Polskiego, kombatantw oraz delegacji naszego Stowarzyszenia z honorowym Prezesem Leszkiem Rodziewiczem na czele.

Po mszy w. do ktrej asystowaa wojskowa kompania honorowa garnizonu Warszawa urn z prochami p. ppk. Romualda Rodziewicza "Romana" przewieziona na cmentarz Powzki Wojskowe na ktrym do orszaku pogrzebowego doczya orkiestra wojskowa a take kompania honorowa. Przed zoeniem urny do grobu zmarego poegnali: syn Leon, ks.Woyczyski, Leszek Rodziewicz, przedstawiciel harcerzy oraz Ryszard Filipski (odtwrca roli mjr.Hubala w filmie "Hubal"). Po zoeniu urny w grobie (kwatera D19) miejsce pokryy wiece i wizanki kwiatw...

W tej krtkiej notatce nie sposb zawrze informacji o bogatym yciorysie "Romana", warto jednak podkreli jego cel - wolno Polski. Temu celowi podporzdkowa si zaczynajc jako podoficer 102 i 110 Rezerwowego Puku Uanw, jako ochotnik w oddziale mjr.Henryka Dobrzaskiego "Hubala", jako wywiadowca wywiadu wojskowego, jako onierz Obwodu AK Wooyn i Oszmiana, wizie obozw koncentracyjnych aby po odzyskaniu niepodlegoci wstpi do 2 Korpusu Polskiego we Woszech i z nim pojecha do Wielkiej Brytanii, gdzie pozosta na emigracji.

Szczegowy, barwny i niespotykany yciorys naszego Kuzyna opisaa Aleksandra Zikowska-Boehm w ksice "Z miejsca na miejsce", ktrej fragmenty zamieszczone s na tej stronie w podrozdziale" Wspomnienia". Ta smutna ceremonia wymaga podzikowa dla jej organizatorw: Departamentu Uroczystoci Urzdu do Spraw Kombatantw i Osb Represjonowanych na czele z jej szefem Janem Stanisawem Cichanowskim i operatywnym zespoem (zapewnienie transportu, zabezpieczenie medyczne itd), Proboszczowi parafii ks.ppk Wadysawowi Kozickiemu i dowdcy kompani honorowej mjr.Tomczykowi oraz obsudze z Przedsibiorstwa Pogrzebowego "Ratuszowa". Dzikujemy wszystkim..

 

Odczyt na Zamku Krlewskim i 2 maja u Prezydenta

Z rekomendacji Rodu Rodziewiczw Szkoa z Bydgoszczy zostaa uhonorowana przez Prezydenta RP flag.Wykad Leszka Rodziewicza na Zamku Krlewskim

 

Artyku z www.gazetapatria.pl - Rzeczpospolita Obojga Narodw - ladami jej patriotw

Przejd na www.pomorska.pl

 

W Noc Muzew do Muzeum Katarzyny Rodziewicz przyszo ponad 100 osb.

Przejd na www.pomorska.pl

 

IX ZJAZD RODU RODZIEWICZW...

Zgodnie z ustaleniami z ubiegorocznego zjazdu w dn. 4-7-2015 r. odbdzie si IX zjazd Rodu Rodziewiczw.
Wyywienie i noclegi organizujemy we wasnym zakresie (kolacje wsplne). Dla kuzynw rezerwacj noclegw w cenie 30z. za nocleg w pensjonacie "Korona" zabezpieczy moe Leszek Rodziewicz z Ostrdy po uprzednim kontakcie - Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Nie planujemy osobnych zaprosze listownych, liczc na wzajemne telefoniczne kontakty kuzynw. Dla kuzynw, ktrzy nigdy na zjedzie jeszcze nie byli stanowi to moe pewne utrudnienie, ale napewno bdzie rekompensowane wietn atmosfer.

Pozdrawiamy liczc na spotkanie,
Wodek Rodziewicz - Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Aleksandra Zikowska-Boehm

KSIGARNIA DOM KSIKI MDM
WYDAWNICTWO ?ISKRY?
ZAPRASZAJ NA SPOTKANIE AUTORSKIE
ALEKSANDRY
ZIӣKOWSKIEJ-BOEHM

Autorki cyklu ksiek o Melchior ze Wakowiczu, losach emigrantw polskich w Ameryce, Zesacw Syberyjskich, Powstacw Warszawskich, Bohaterw bitwy o Monte Cassino.

Laureatki Zotego Exlibrisu, Nagrody Stanu Delaware, Medalu Ignacego Jana Paderewskiego.

Wieczr prowadzi Barbara Wachowicz
Dnia 18 maja 2015 (poniedziaek), godzina 18:00
Ksigarnia Dom Ksiki MDM
Ul. Koszykowa 34/50

?S to obrazki z ycia Czowieka, ktrego znaam: Wakowicz i jego pisanie, Wakowicz i jego dom, Wakowicz i jego otoczenie? Byam czstk tego otoczenia? ycie w bliskoci Wakowicza nigdy nie byo nijakie, zawsze intensywne, nasycone barw??

Aleksandra Zikowska-Boehm ?Blisko Wakowicza?


Aleksandra Zikowska-Boehm z mem Normanem organizowali Kociuszkowski wieczr Barbary Wachowicz w Filadelfii.

 

SZLACHETNA PACZKA 

O Polskich Barwach Narodowych

Leszek Rodziewicz, Wilno dn. 16 11 2014

...

 

Odszed najstarszy z Rodu...

p. Romuald "Roman" Rodziewicz, Ostatni Hubalczyk zmar w pitek 24 padziernika 2014 r. o godz. 4:20 nad ranem w Domu Opiekuczym "Jasna Gra" w Huddersfield. Pogrzeb w czwartek dnia 6 listopada br. o godz. 13:30 w k-le polskim w Huddersfield. Godz. 15:15 krematorium, potem spotkanie w sali parafialnej w Huddersfield.

...Ostatnie sowa jakie powiedzia do mnie "Roman" dn 2 VIII 2014 w sobot, podczas wywiadu na spotkaniu z Nim w domu opieki w Huddersfield: ..."Po prostu chcielimy walczy. Szukalimy walki a Niemcy szukali nas i w ten sposb cigle potyczki byy. Czowiek wtedy nie myla, e moe by ranny czy zabity czy co. W ogle takie myli nie przychodziy do gowy. Jak tylko wojna zacza si, to pierwszy oddzia do ktrego doczyem - to hubalowski oddzia by... "

Odszed do Pana na spotkanie ze swym Dowdc Majorem Hubalem - Romuald "Roman" Rodziewicz, Ostatni Hubalczyk, aby peni wieczn wart. "... w caej Polsce tylko my...", Hubal.

Drogi Romanie, wachmistrzu Wojska Polskiego - czuwaj z gry nad nami, potomkami walecznych synw polskiej ziemi, bymy za Polsk szli do ostatniej kropli krwi.

 

Uroczystoci 150-lecia urodzin i 70-lecia mierci Marii Rodziewiczwny


Witam serdecznie

Jako jeden z inicjatorw dziaa zapraszam do wzicia udziau w uroczystociach powiconych 150-rocznicy urodzin i 70-tej rocznicy mierci Marii Rodziewiczwny.
Odbd si one w miejscowoci elazna koo Skierniewic, gdzie 6 listopada 1944 roku, po wyjciu z Powstania Warszawskiego, w nieistniejcej ju leniczwce Leonw zmara wyjtkowa osoba ? Maria Rodziewiczwna. Dziki licznemu gronu przyjaci pisarki zostanie na trwae godnie upamitniony ten fakt.
Bd to jedyne polskie obchody powicone pisarce w tym roku. W Republice ciborskiej stale jest czynna dua wystawa powicona Marii Rodziewiczwnie oraz budowane jest jej muzeum (w formie repliki chaty lenych ludzi).

Maria Rodziewiczwna to wyjtkowa posta w polskiej historii i polskiej literaturze. Ale niestety dzisiaj zapomniana... To ikona Powstania Warszawskiego, Straniczka Kresowych Stanic ? symbol przedwojennych kresw, autorka 44 powieci, a wrd nich ? Lata Lenych Ludzi ? najbardziej harcerskiej i ekologicznej z polskich ksiek (cho sowa takie w niej nawet nie padaj...) ? to od tej powieci m.in. powsta ruch puszczaski w polskim harcerstwie i zacz si rodzi ruch ekologiczny. Maria Rodziewiczwna, to niezwyky symbol pracowitoci, patriotyzmu, chrzecijastwa, jedyna pisarka, ktra swoje sowa wprawia w czyn.
BARDZO PROSZ O PRZEKAZANIE TEJ INFORMACJI WSZYSTKIM OSOBOM DLA KTRYCH JEST TO WANA POSTA. Nasze moliwoci kontaktowe i promocyjne s ograniczone, a wszak yje wiele osb dla ktrych pisarka jest Kim bardzo wanym. Za tak pomoc bardzo dzikujemy.

W ramach uroczystoci zapraszam te na prezentacj podsumowujc moje dotychczasowe badania powicone pisarce oraz powstaniu ksiki Lato Lenych Ludzi. W elaznej zaprezentuj cz zbiorw muzealnych zwizanych z Mari Rodziewiczwn.
W zaczeniu przesyam program uroczystoci.

Serdecznie zapraszam.
Dariusz Morsztyn

 
Echa Unii Horodelskiej w Wilnie
...
 

VIII Zjazd Rodu Rodziewiczw, Radziewiczw, Rodzewiczw, Radzewiczw i Rudziewiczw.

8 raz w Midzywodziu w dniach 19-22 czerwca 2014 r. odby si Zjazd naszego Rodu. Po raz pierwszy gocilimy w pensjonacie Neptun, ktry spenia wymagania uczestnikw (wyywienie, noclegi, parking, plac zabaw dla dzieci, moliwo spotka i prelakcji). Dodatkowym atutem tego obiektu bya wyjtkowo uprzejma i fachowa obsuga, zarwno kelnerska jak i kierownicza.W Zjedzie uczestniczyo 25 czonkw Stowarzyszenia przybyych z rnych miast Polski: Warszawy, Gdaska, Zielonej Gry, Wgorzewa, Giycka, Kamienia Pomorskiego, Stargardu Szczeciskiego, uskowa, Wesoej, Bytowa i Ostrdy.
Zgodnie z programem Zjazdu prelekcj o ladach Marii Rodziewiczwnej na Biaorusi, wygosi Dariusz Morsztyn z Republiki cibiorskiej (www.biegnacy-wilk.pl). Opowiadanie swoje ilustrowa slajdami na ktrych zobaczylimy ludzi pamitajcych jeszcze Mari, zabytki i przyrod Polesia. Due wraenie na suchaczach wzbudzia zniszczona przez czas i wandali izba dworska w ktrej tworzya pisarka. Pan Darisz Morsztyn realizuje spoecznie budow Muzeum Marii Rodziewiczwny, do ktrego ju zgromadzi ponad 200 oryginalnych eksponatw.
Aktualnie, na ten cel, trwa zbirka pienidzy poprzez portal Polak Potrafi (www.polakpotrafi.pl/projekt/chata-lesnych- ludzi?utm source=projects.) Informacje na temat projektu s zamieszczane na stronach: www.fotocasty.pl/2255/chata- lesnych-ludzi, www.facebook.com/biegnacywilk a kontakt z Dariuszem: biegnacy-wilk@post.pl.
W zamierzeniach tego podrnika, fascynata puszczaskiego harcerstwa i propagatora ideii Marii Rodziewiczwny jest wykonanie repliki Chaty Lenych ludzi, pommy Mu w tym szczytnym zamierzeniu.
Drug prelekcj wygosi Honorowy Prezes Stowarzyszenia Leszek Rodziewicz z Midzywodzia o historii batalii o realizacje Dnia Flagi oraz wystpi z inicjatyw przywrcenia do ycia publicznego Chorgwi Rzeczypospolitej (patrz aktualnoci).
Dzie Flagi obchodzony jest w rny sposb, w zalenoci od miasta, rodowiska itd. Przykad obchodzenia Dnia Flagi w Giycku, w ktrym poczone go z festynem i biegami przedstawi (wraz z promocja swojego miasta) Tadeusz Radzewicz z Giycka.
W czci organizacyjnej Zjazdu przewodniczca Stowarzyszenia Katarzyna Rodziewicz z Pauk zgosia swoj rezygnacj z penionej funkcji co spowodowao rezygnacj skarbnika Leszka Rodziewicza z Ostrdy oraz moj wiceprzewodniczcego.
Bogdan Rodziewicz z Wesoej zaproponowa i zobowiza si w terminie do koca lipca br. przedstwienie uczestnikom Zjazdu formalnego stanu naszego Stowarzyszenia (rejestracja KRS, itd,)
Zjazd zakoczya Msza w.w intencji zmarych oraz o pomylno yjcych z Rodu Rodziewiczw, Radziewiczw, Rodzewiczw, Radzewiczw i Rudziewiczw.
Ustalono, e nastpny Zjazd odbdzie si za rok w tym samym miejscu, co wiadczy moe, e zjazd by udany a jego uczestnicy zadowoleni z tego 3 dniowego spotkania.

Wodek Rodziewicz,Warszawa

 

CHORGIEW RZECZYPOSPOLITEJ NA PAAC PREZYDENCKI

 

 

Historia dzwonu MARIA

W stolicy Biaorusi ? Misku znajduje si mauzoleum onierzy biaoruskich polegych w Afganistanie, ktre wchodzi w skad Biaoruskiego Pastwowego Muzeum Historii Wielkiej Wojny Ojczynianej, opiek nad nim sprawuje Biaoruski Zwizek Weteranw Wojny w Afganistanie. W podziemiach wiey znajduje si niewielki dzwon w wymiarach: rednica 55 cm, wysoko 52 cm. Na czaszy dzwonu znajduje si patriotyczna dedykacja powicona Marii Rodziewiczwnie (patrz foto.), nie ulega adnej wtpliwoci, e to dzwon MARIA. Nie znana jest droga jak ta pamitka przebya, by znale si w tym osobliwym miejscu, ale znana jest jego historia powstania. Wrmy do czasu, gdy w 1881 roku moda Maria Rodziewiczwna zostaa zmuszona sytuacj yciow do zajcia si majtkiem rodzinnym - Hruszowa, lecym w powiecie kobryskim, pomidzy Antopolem a Horodcem (Polesie). Z niewielkimi przerwami, wynikajcymi z zawirowa historycznych, trwao to do wybuchu drugiej wojny wiatowej. Tam te napisaa wikszo swych utworw. Wspycie i wsppraca z miejscow, gwnie prawosawn, ludnoci nie ukadaa si chyba tak le (na przykad wszyscy chopi objci byli opiek medyczn), cho nie obyo si bez pewnych zgrzytw i momentw wrcz tragicznych. Czytamy o tym w biogramie Rodziewiczwny zamieszczonym w XXXI tomie Sownika Biograficznego: "[...] w r.1890 prasa warszawska doniosa oczynnym zeleniu(pobiciu) przez Rodziewiczwn pastucha z Antopola, grocym pisarce dwutygodniowym aresztem, zakoczonym jednak umorzeniem postpowania ledczego, po wypaceniu powodowi 5 rb. W grudniu 1900 spotkaa Rodziewiczwn chopska zemsta w postaci podpalenia zabudowa jednego z folwarkw (spalia si stodoaz ca krescencj, mocarnia i obora,a w niej 50 sztuk byda rogatego)."

Ale oto przyszed rok 1937, w ktrym to Maria Rodziewiczwna obchodzia 50-lecie swej pracy pisarskiej. Dwa lata wczeniej przyznano jej Wawrzyn Polskiej Akademii Literatury, ale nie przyja go z powodw, na ktre zoyo si wiele rozczarowa, zarwno jej jako pisarki, jak i bardzo aktywnej dziaaczki spoecznej. Jednak w 1937 rok okaza si dla niej czym bardzo wanym, bo oto mieszkacy Horodca i rodzinnej Hruszowej, urzdzili wielkie uroczystoci na jej cze. Odbyy si one 3 lipca 1937 roku (std ta widoczna trjka na dzwonie). Msz odprawi ordynariusz piski, ksidz biskup Kazimierz Bukraba, a liczny w niej udzia wzili mieszkacy Horodca i Hruszowej. W wygoszonym przemwieniu biskup dzikowa jubilatce za jej prac "nad rozpalaniem uczu szlachetnych w duszach polskich - umiowania kraju ojczystego i religii". Mwi, e jako ucze gimnazjalny czyta jej powieci i "niejedna za popyna" z jego oczu, a "ziarna szlachetne wpady do duszy". Najdoniolejszym momentem uroczystoci byo podarowanie do kocioa w Horodcu dzwonu ufundowanego przez; ssiadw, oficjalistw dworskich i okolicznych chopw, nazwanego jej imieniem "Maria". Na czaszy dzwonu wyryto za wielce patriotyczn dedykacj "Ducha arem, serca miosierdziem, hojn ofiarnoci, moc ywego i pisanego sowa suya sprawie Boej i umiowanej Polskiej Macierzy. Dzwonie dzwo! Go wieczn warto zasugi." i ten wanie tekst i emblemat Ora Biaego i Madonny Czstochowskiej pozwalaj stwierdzi, e sfotografowany dzwon jest tym samym, ktry podarowali pisarce mieszkacy stron, w ktrych ya i pracowaa przez tyle lat, bowiem na dostpnych nam jego czciach wyranie mona odczyta fragmenty owego tekstu.. Pomyki by nie moe. Jak trafi on do mauzoleum w Misku? Oto zagadka!

Wrmy jednak do historii opisanej w ksice Jana Guszenia "Straniczka kresowych stanic"(Wydawnictwo Alfa ? 1997 r.)
Rodzicami chrzestnymi naszego dzwonu byli: pani Makowska - ona osadnika wojskowego, oraz Henryk Skirmunt. W tym miejscu naley sw kilka powici rodzinie Skirmuntw, z ktr to Rodziewiczwn do koca ycia czyy bardzo silne zwizki. Ot po powstaniu styczniowym, kiedy maa Marysia miaa zaledwie kilka miesicy, rodzice jej za pomoc udzielan powstacom zostali wywiezieni na Syberi. Pocztkowo wychowywaa si ona u dziadkw, a kiedy ci zmarli opiek nad dzieckiem przeja daleka krewna i przyjacika matki, Karolina Skirmuntowa. Trwao to do powrotu rodzicw Marii, czyli do roku 1871. Ale z rodzin Skirmuntw nigdy nie zerwano serdecznych kontaktw, czego dowodem jest udzia Henryka Skirmunta w tej tak podniosej uroczystoci a take Konstantego Skirmunta (byego ministra i ambasadora RP).Niejako obok tego miao miejsce jedno jeszcze, bardzo wane dla Marii, wydarzenie. Ot, okoliczni chopi podarowali jej album z tak brzmic dedykacj: "Sprawiedliwej Pani i Matce za 50 lat wsplnej pracy". I to jest chyba najlepszy dowd na to, e wspycie tych dwu wiatw, czyli dworu i mieszkacw okolicznych wsi, ukadao si bardzo dobrze, a incydent sprzed lat czterdziestu zosta zapomniany, zwaszcza jeli si wemie pod uwag relacj o "szczeglnym wzruszeniu", z jakim Rodziewiczwna odbieraa w album. Naley wspomnie take o innym uczestniku uroczystoci powicania dzwonu ? biskupie Kazimierzu Bukurabie zm. w 1946 r., ktry w cikich czasach Powstania Warszawskiego kilkakrotnie kontaktowa si osobicie z Mari (patrz Pamitnik Marii Rodziewiczwnej, ktrego orygina znajduje si w Bibliotece Narodowej w Warszawie).

Naleaoby teraz zapyta, jakie powinny by dalsze losy owego dzwonu? Co zrobi z tym odkryciem? Czy na pewno powinien on znajdowa si w tak wanym, ale zupenie nie zwizanym z jego pochodzeniem i histori, miejscu? To samo pytanie zadaj sobie czonkowie Stowarzyszenia Rodu Rodziewiczw.

 

wito Wojska Polskiego - 15 sierpnia 2013 r.

Tegoroczne wito Wojska Polskiego odbyo si w sposb tradycyjny: nomincje generalskie i odznaczenia, defilada oraz spotkanie z Prezydentem. W defiladzie bray udzia grupy rekonstrukcyjne w ubiorach okresu wojen bolszewickich oraz pododdziay we wspczesnych ubiorach rnych rodzajw wojsk. Pokazano take sprzt z dawnych czasw oraz wspczesne wyposaenie naszych wojsk. Bardzo ciekawy eksponat w tegorocznym pokazie by francuski czog Renault FT-17 z 1920 r., ktry by na wyposaeniu naszych wojsk.
 

AWANS

Szanowny Panie Prezesie,
Mam zaszczyt poinformowa , e
decyzj nr 1908/Kadr Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 sierpnia 2013 r.
Pan Romuald RODZIEWICZ
zosta mianowany na stopie PODPUKOWNIKA.

GRATULACJE!

Prosz o informacj, gdzie planowane jest uroczyste wrczenie aktu mianowania.
Z gry dzikuj za szybk odpowied.

Z powaaniem
mjr Bogdan SOWA
Specjalista
Departament Kadr MON

 

Informacja o obchodach 70 Rocznicy pamici ofiar banderowskiego ludobjstwa.

Przygotowywane przez stron spoeczn (kresowe organizacje i komitety) uroczystoci w Warszawie miay charakter publiczny i masowy. Organizatorzy zaprosili na nie wszystkich chtnych, w szczeglnoci polskie wadze pastwowe. Na obchody skaday si:

Msza aobna, odprawiona 11 lipca 2013 o godz. 12.00 na Placu Trzech Krzyy,
Marsz Pamici z Placu Trzech Krzyy, Nowym wiatem do Krakowskiego Przedmiecia.(patrz foto).
Koncert okolicznociowy (Koncert Pamici)

Z tych uroczystoci zamieszczamy kilkanacie zdj.


 

Dzie Flagi

Z okazji Dnia Flagi honorowy prezes naszego Stowarzyszenia - Leszek Rodziewicz w dn. 7 maja br. odwiedzi podwarszawsk Weso. W Gimnazjum nr.119 im.Marszaka Jzefa Pisudskiego a potem w Domu Kultury wygosi prelekcj o genezie Dnia Flagi oraz skrytykowa pojawiajce si w mediach z tej okazji interpretacje powstania polskiej flagi.Poniej zamieszczamy skan dokumentu rdowego dotyczcego powstania polskich barw narodowych.


Uchwaa Sejmu Krlestwa Polskiego z 7 lutego 1831 r. normujc kwesti polskich barw narodowych (orygina znajduje si w Bibliotece Polskiej w Paryu).

 

Dnia 11 stycznia 2013 r. zmar Czesaw Rodziewicz

wicej

wicej twrczo
 

100 - lecie urodzin
"Romana" Romualda Rodziewicza

wicej w dziale Kronika

 

Konto naszego Stowarzyszenia.
mamy nowe konto:
98 1020 3613 0000 6702 0099 3287
PKO BP oddzia Ostrda


Prosimy o wpacanie aktualnych skadek (a jak kto moe to i zalegych) w rocznej wysokoci: gowa rodziny ? 60 pln, czonek rodziny ? 30 pln. a emeryci i rencici ? 20 pln. Z podaniem swoich danych osobowych i okresu opaty.

 

Muzeum Marii Rodziewiczwny

11 lipca br. przedstawiciele naszego Stowarzyszenia odwiedzili w Republice ciborskiej, Muzeum Marii Rodziewiczwny. Pomysodawc i jego twrc jest Dariusz Morsztyn, ktry nie szczdzi czasu, si i pienidzy w realizacji swoich zamierze w budowie Muzeum Marii Rodziewiczwny na pnocnych kracach Polski. Stworzy on muzeum od podstaw na terenie, ktry przypomina moe dzikie ostpy opisane przez Mari Rodziewiczwn w powieci Lato Lenych Ludzi. Ksika ta stanowi zreszt motto niezmordowanego dziaania Darka w realizacji pomysu stworzenia Muzeum i wykonania repliki Chaty Lenych Ludzi.

Eksponaty zgromadzone w Muzeum budz podziw, poniewa s oryginalnymi dowodami minionych lat. W muzeum znajduj si pierwsze wydania powieci Chaty Lenych Ludzi, fotografie (niektre jeszcze nigdzie niepublikowane) Marii, jej pracownikw, dworu, chaty itd. oraz wspczesne fotografie wiadkw minionych lat i terenw z wspczesnej Biaorusi, na ktrej terytorium znajduj si obecnie miejsca zwizane z yciem Marii. Rne przedmioty codziennego uytku pozwalaj wyobrazi sobie jak toczyo si ycie w tamtych czasach, pozwalaj przenie si w tak odleg dla wspczesnego pokolenia przeszo... Przedmioty, ktre dla nas s zwyk codziennoci np.cega ceramiczna, "zdobyta" przez Darka z nieistniejcego ju od dawna dworu Marii, w opowiadaniu Dariusza jej sposobu, miejsca jej zdobycia staj si fascynujc przygod dedektywistyczno-obyczajow, ktrej dugo mona sucha.

Muzeum jest czynne praktycznie codziennie, ale jednak wymagane jest wczeniejsze telefoniczne zgoszenie. Blisze dane www.biegnacy-wilk.pl . Adres: Republika Sciborska, 19-520 Banie Mazurskie

Odrbnym zagadnieniem jest pomoc merytoryczna i finansowa Dariuszowi we wspomaganiu tworzenia i uytkowania Muzeum Marii Rodziewiczwny w Republice ciborskiej. Wszyscy, ktrzy popieraj idee tworzenia Muzeum, mog przekazywa eksponaty oraz dokonyw wpat na konto: 04 1020 4724 0000 3102 0029 1153 z dopiskiem Muzeum Marii Rodziewiczwny- cegieka nr.5. "Cegieka", (patrz ostatnie zdjcie), ktra jest w naszym depozycie przypadnie w udziale tej osobie, ktra wpaci najwysz kwot (do koca br.).

 

VII Zjazd Stowarzyszenia Rodu Rodziewiczw, Radziewiczw, Rodzewiczw, Radzewiczw i Rudziewiczw w Midzywodziu, zakoczony.Sprawozdanie w zakadce ZJAZDY.


 

Aleksandra Zikowska-Boehm w Polsce

Po ponad rocznej nieobecnoci przybya do Polski, mieszkajca na stae w USA, p.Aleksandra Zikowska-Boehm. Autorka wielu ksiek w ktrych powraca do minionych lat opisujc ycie nieprzecitnych ludzi uwikanych w dramatyczne przeycia, swoje, bliskich i nieznajomych. Autorka, ktra jest honorowym czonkiem naszego Stowarzyszenia bdzie m.in. promowa swoj now ksik (patrz zakadka - ksiki) - Lepszy dzie nie przyszed ju, w ktrej m.in. opisuje losy naszego kuzyna ?Romana? Romualda Rodziewicza. Krtki pobyt p.Aleksandry w Polsce przewiduje spotkania z mionikami jej twrczoci.

 

Wieci z Republiki ciborskiej

Oferta turystyczna.
W zaczeniu przesyamy najnowsz, letni ofert dla grup i turystw indywidualnych.
Zapraszamy do korzystania z nowych produktw.
Produkt roku.
Republika ciborska otrzymaa za 2011 rok tytu najlepszego produktu turystycznego.
Tytu ten przyznawany jest przez kapitu Polskiej Organizacji Turystycznej.
Na stronie www.biegnacy-wilk.pl mona przeczyta relacje z ostatniej wyprawy Biegncego Wilka na wycig Finnmarkslopet (1000 km).
Niebawem wspomnienia i wystawa fotograficzna.

 

Zadania Stowarzyszenia Odra - Niemen 2011/2012

tutaj... 

99 lat ostatniego z Hubalczykw - ?Romana? Romualda Rodziewicza, ga Oszmiana 1

18 stycznia 2012 r. w Domu Opieki ?Jasna Gra? w Hudersfield, w hrabstwie West Yorkshire (Wielka Brytania) miaa miejsce wyjtkowa uroczysto. Wanie w tym dniu, obchodzi swoje 99. urodziny, jeden z ostatnich yjcych onierzy Oddziau Wydzielonego Wojska Polskiego mjr. Henryka Dobrzaskiego Hubala, Romuald Rodziewicz ?Roman?. Zebrani na uroczystoci pensjonariusze orodka oraz opiekunowie, zgotowali zacnemu Jubilatowi wspaniae przyjcie na ktrym nie zabrako tradycyjnego urodzinowego torta, udekorowanego liczb ?99?.
Wrd najserdeczniejszych ycze i wielu serdecznoci kierowanych do Jubilata, najczciej przewijao si yczenie trwania w dobrym zdrowiu przez kolejne lata ycia. Do tych ycze przycza si rwnie Redakcja www.majorhubal.pl, wraz z ca hubalow spoecznoci skupion wok naszej strony, yczc Panu Romanowi duo zdrowia, pogody ducha i radoci na kady kolejny dzie. Wszystkiego najlepszego!
Romuald Rodziewicz ?najwierniejszy z wiernych? i najbardziej oddany Majorowi onierz, przeszed z ?Hubalem? cay szlak bojowy Oddziau, od Puszczy Augustowskiej a do Anielina, gdzie 30 kwietnia 1940 r. bohaterska mier mjr Henryka Dobrzaskiego zakoczya epopej Hubalczykw. Gdy zakoczya si wojna, jako onierz II Korpusu Polskiego zosta przeniesiony do Anglii gdzie zosta zdemobilizowany i na stae osiad w tym kraju. Rozpocz prac zawodow, zaoy rodzin a take przez dugie lata opiekowa si Polskim Orodkiem Harcerskim w Fenton. Mimo, e mieszka w Anglii, nigdy nie utraci kontaktu z Ojczyzn. Czynnie dziaa w Klubie Hubalczykw skupiajcych onierzy OWWP, prawie kadego roku odwiedza Polsk, spotykajc si z modzie szk noszcych imi Majora a przede wszystkim biorc udzia w rocznicowych uroczystociach przy szacu w Anielinie, gdzie swoja obecnoci i opowieciami dawa wiadectwo walki i bohaterstwa swojego Dowdcy. W ostatnich latach (kiedy nie pozwalao ju zdrowie), wizyty w Polsce byy coraz rzadsze a w kocu zmuszony zosta osi na stae w Huddersfield w polskim Domu Opieki Jasna Gra.

rdo:www.majorhubal.pl

 

Zesp "Kuansaz" z Kazachstanu w Polsce w Wolinie.

W dniu 20 grudnia br. Burmistrz Wolina Eugeniusz Jasiewicz, Przewodniczcy Rady Miejskiej Jan Frankowski, Wiceprzewodniczcy RM Czesaw Zieliski, radni Rady Miejskiej w Wolinie, w Sali obrad Rady Miejskiej przywitali goci przybyych z odlegego Kazachstanu. Czterdziesto osobowy zesp folkowy ?Kuansaz? powsta w 1980 roku w Almatinskim obwodzie Republiki Kazachstan. W 2010 r zesp odmodzi si i odrodzi. Do skadu zespou doszli modzi absolwenci muzycznych konserwatoriw i szk muzycznych. Skad zespou jest bardzo bogaty w kazaskie folklorystyczne instrumenty.
Razem z instrumentaln grup skad zespou tworz jeszcze solici, wokalici i tancerze.
Repertuar zespou jest bardzo nasycony: folklorem, twrczoci rodzimych kompozytorw, pieniami tacami narodu kazaskiego i innymi.
W 2011 roku zesp zosta laureatem konkursu folklorystycznej muzyki ?Muzyka wiekw?. Swoj twrczo pokaza w Korei 2009 r. i w Moskwie 2011r. Zesp cay czas doskonali si i poszukuje nowych inspiracji. Przyjazd tak barwnej grupy, to efekt wsppracy gminy Wolin z organizacj Twrczoci i Kultury ?ART.-CENTER? w Moskwie, Stowarzyszeniem Rodu Radziewiczw z Prezesem Leszkiem Rodziewiczem na czele oraz gazet rosyjsk wydawan w Moskwie, a traktujc o wydarzeniach kulturalnych. W programie pobytu zespou z Kazachstanu, oprcz ich udziau w witecznym Jarmarku w Wolinie, jest wystp w Wiejskim Orodku Kultury w Wisece oraz w Domu Kultury w Golczewie podczas wigilijnego spotkania Burmistrza Golczewa z mieszkacami. Nasi gocie, jak dotd zwiedzili Muzeum Regionalne w Wolinie, a take odwiedzili Midzyzdroje, a tam Muzeum Figur Woskowych.

wicej www.wolin.pl/wolin/index.php

 

Wieci z Republiki ciborskiej dla mionikw przyrody, literatury, polskiej kultury i lenych harcerzy.
Wystawa powicona Marii Rodziewiczwnie

Zapraszamy do odwiedzin w Republice ciborskiej wystawy powiconej Marii Rodziewiczwnie oraz historii powstania powieci ? Lato Lenych Ludzi.
Od 3 lat Dariusz Morsztyn ?Biegncy Wilk prowadzi badania powicone tej niezwykej ksice. Udao si odkry prawdziw histori z ni zwizan, a nawet miejsce gdzie (dawne Polesie ? obecna Biaoru) staa, wybudowana w 1911 roku legendarna i autentyczna!
chata lenych ludzi.

 

Lato Lenych Ludzi

W Galerii ?U Jasia? w Republice ciborskiej jest otwarta wystawa fotograficzna powicona Marii Rodziewiczwnie i historii powstania ksiki ?lato Lenych Ludzi?. Jest to zwieczenie naszych 3-letnich prac badawczych gwnie na Biaorusi. W ktrych m.in. odkrylimy autentyczne miejsce gdzie staa, wybudowana w 1911 roku synna chata lenych ludzi. Na wystawie znajduje si okoo 100 fotografii i 250 eksponatw (w tym bezporednio zwizanych z Mari Rodziewiczwn).
Otwarciem wystawy oficjalnie otworzylimy Rok Rodziewiczwny w Republice ciborskiej.
Zapraszamy do zwiedzania wystawy.
Mamy nadziej, e za rok uda nam si zbudowa replik chaty lenych ludzi i na stae bdzie tam zainstalowane Muzeum Marii Rodziewiczwny.

Odznaczenie Zasuony dla kultury polskiej.

Dariusz Morsztyn otrzyma od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego honorow odznak ? Zasuony Dla Kultury Polskiej?.
Wrczenie odbyo si podczas otwarcia Filharmonii Olsztyskiej.

 

Dn 07.06.2011Lublin

TOWARYSTWO PRZYJACIӣ GRODNA i WILNA ODDZIA w LUBLINIE

do Prezydenta RP Bronisawa Komorowskiego

Pan Bronisaw Komorowski Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Od duszego ju czasu napywaj do Polski niepokojce informacje o losie Polakw zamieszkujcych od wiekw dawne ziemie Rzeczpospolitej dzi bdcych obywatelami Republiki Litewskiej. Jak wida dziaania represyjne podjte po III rozbiorze wobec Polakw przez Rosj carsk kontynuowane przez Litw na terenach Kowieszczyzny w latach 1918-39, a nastpnie przez Zwizek Sowiecki na obszarach b. wojewdztwa wileskiego nie straciy na aktualnoci. Wbrew rnym oficjalnym enuncjacjom i prawu europejskiemu w odniesieniu do mniejszoci polskiej wadze Republiki Litewskiej nie stosuj si ani do wasnych obietnic ani podpisanych umw midzy narodowych.
Kwestie te odnosz si tak do sprawy zwrotu ziemi dawnym wacicielom ? Polakom, zrealizowanej poowicznie tylko na obszarach odlegych od stolicy Wilna i jego przedmie, tam gdzie Polacy nie stanowi liczebnej wikszoci. Inny problem to wbrew prawu europejskiemu nakadanie kar finansowych w miejscowociach zamieszkanych przez Polakw za umieszczanie tablic informacyjnych po polsku i litewsku pod szyldem ochrony jzyka pastwowego. Inne kroki ktre moemy nazwa walk z polskoci to stworzenie takich okrgw wyborczych w ktrych zawsz przewag liczebn posiadaa by ludno litewska (wyjtkiem obszar wilesko ? solecznicki). Drastyczny charakter ma nowa ustawa owiatowa ktra m.in. w kadym przypadku maej liczby uczniw w danej miejscowoci przewiduj likwidacj kadorazowo szkoy z jzykiem nie litewskim czyli polskim.
Wobec powyszego domagamy si od najwyszych wadz wykonawczych Rzeczypospolitej zdecydowanej reakcji na tak polityk wobec naszych Braci zamieszkujcych te ziemie od setek lat, ktrzy pragn pozosta przestrzegajcymi prawo obywatelami Republiki Litewskiej, ale zachowujcymi swj jzyk, kultur i poczucie wsplnoty duchowej jak tworzya i tworzy Rzeczpospolita Polska
Otrzymuj:
Prezes Kancelarii Rady Ministrw Donald Tusk
Minister Spraw Zagranicznych Radosaw Sikorski


Za Zarzd Oddziau
Prezes Tomasz Rodziewicz
dr Leszek Czarnecki

Odpowied na list:

 

Nieznana Ameryka na fotografiach

Magorzata Radziewicz prezentuje now wystaw fotografii Wiesawa Pikuli,w nyskim muzeum (fot. Bartosz Bukaa)

To wystawa nieprawdopodobnie pikna, pokazujca nieznane nam stany Arizona, Utah, Kalifornia, Wyoming, czy Poudniowa Dakota. Zdjcia zostay wykonane z okna samolotu ? wyjania Magorzata Radziewicz. Autor od wielu lat mieszka w Ameryce, patronat nad t wystaw obj Konsulat Generalny Stanw Zjednoczonych.
Wernisa, poczony z projekcj filmu autorstwa Wiesawa Pikula, odby si 5 sierpnia br. w nyskim muzeum. Wystaw za bdzie mona oglda do 20 wrzenia.

 

Paac Prezydencki 04.06.2011

 

Rok Marii Rodziewiczwny ? BUDOWA MUZEUM

inicjatywa Dariusza Morsztyna ? list.

Dowiedz si wicej wciskajc poniej przycisk

 

Stadion Narodowy w Warszawie

 

Iluminacja warszawskiej starwki2010/2011

Dobry prezent...

Z serii "Biblioteczka Rodu Rodziewiczw" ukazaa si ju 4 pozycja "Wojenne losy Rodziewiczw" stanowica obszerny zbir wspomnien 12 autorw.
Ksika liczy 392 strony, zawiera fotografie autorw, mapki oraz liczne przypisy.
W mikkiej okadce kosztuje 50 pln. + koszt przesyki, (w Warszawie dostarczana jest bezpatnie).

Zamwienia prosz kierowa : wlodekrodziewicz@wp.pl

 

Polskie ksiki na Wileszczyzn

Jest to inicjatywa, dziki ktrej polskie dzieci na Litwie bd miay literatur nie tylko do poduszki.
Bogdan Rodziewicz, znany w Grudzidzu lekarz, czonek Stowarzyszenia Oficerw Rezerwy, Klubu Integracji Europejskiej, Polskiego Towarzystwa Numizmatycznegoi Stowarzyszenia Rodu Rodziewiczw, zainicjowa akcj zbierania ksiek dla polskich dzieci na Litwie.
Bogdan Henryk Rodziewicz liczy na spory odzew akcji. Sam, jak mwi, zaatwi transport ksiek na Wileszczyzn. Bogdan Henryk Rodziewicz pochodzi z maej liczcej dzi 6 tysicy mieszkacw miejscowoci Niemenczyn koo Wilna.
Na wileszczynie ukoczy szko podstawow, redni oraz studia medyczne. Do Grudzidza przyjecha na praktyki lekarskie i ju zosta. Mimo swoich 75 lat wci pracuje jako patomorfolog w grudzidzkim szpitalu.

Bogdan Rodziewicz zkuzynem Piotrkiem z Lublina podczas VI Zjazdu Rodu Rodziewiczw.

 

Wizyta Prezydenta RP Bronisawa Komorowskiego na Cmentarzu Ofiar Totalitaryzmu w Charkowie - Piatichatkach

25 wrzenia br., z okazji 70 rocznicy zbrodni katyskiej, Prezydent RP Pan Bronisaw Komorowski zoy wizyt na Cmentarzu Ofiar Totalitaryzmu w Charkowie-Pietiechatkach.
W skadzie delegacji oprcz oficjeli wzili udzia przedstawiciele Rodzin Katyskich, przedstawiciele kociow i wyzna religijnych oraz liczna grupa dziennikarzy. Stron ukraisk reprezentowa Premier Mykoa Azarow i Gubernator Obwodu Charkowskiego Mihajo Dubkin.
Na cmentarzu w Piatichatkach. po hymnie Rzeczypospolitej Polskiej wykonanego przez Orkiestr Reprezentacyjn WP przemwienia wygosili: Prezydent RP Pan Bronisaw Komorowski, Premier Ukrainy Pan Mykoa Azarow i przedstawicielka Rodzi Katyskich Pani E. Gruner-arnoch.
Po Mszy witej celebrowanej przez biskupa diecezjalnego Ks.Bp. Mariana Buczka odbyy si modlitwy ekumeniczne: rzymsko-katolickie, prawosawne, ewangielicki i muzumaskie.
Po apelu polegych, pod obeliskiem w czci katolickiej cmentarza wiece zoyl: Prezydent RP, Premier Ukrainy, przedstawiciele Rodzin Katyskich, Przedstawiciele MON, przedstawiciel Ambasady Wgierskiej i przedstawiciele Urzdu ds. Kombatantw i przedstawiciele Rady Ochrony Pamieci Walk i Mczestwa.
Po zakoczeniu uroczystoci Prezydent RP Pan Bronisaw Komorowski spotka si z przedstawicielami Rodzin Katyskich, a take z przedstawicielami mediw.
Polski Wojskowy Cmentarz w Charkowie zosta uroczycie otwarty i powicony 17 czerwca 2000 r. w obecnoci Prezesa Rady Ministrw Pana Jerzego Buzka i Premiera Ukrainy Pana Wiktora Juszczenk.
Teren Cmentarza (wg. projektu: Zdzisawa Pidka, Andrzeja Soygi, oraz Wacawa i Jacka Synakiewiczw) ma ksztat nieregularnego czworoboku o pow. 2,3 ha. Gwne jego elementy to: 75 grobw zbiorowych: 15 polskich, 60 obywateli sowieckiej Ukrainy, z eliwnymi krzyami katolickimi i prawosawnymi , "czarna droga", aleja gwna czca oba zespoy (polski i ukraiski. Po obu stronach aleji znajduj si tabliczki epatifalijne z nazwiskami zamordowanych.
Posrd tych nazwisk znalazem imiona naszych Kuzynw: Albina, Andrzeja, Bolesawa, Mikoaja, Wacawa i Stefana.....

Zobacz galeri zdj

 

Odznaczenie medalem PRO MEMORIA

14 wrzenia br., w warszawskim Domu Polonii, p.o. Kierownika Urzdu ds.Kombatantw i Osb Represjonowanych - Jan Ciechanowski odznaczy grup osb medalem PRO MEMORIA.
Oto lista odznaczonych: Halina Bonik, Halina Dedejczyk-Macieliska, Jzef Grny, Halina Kierska, Eugeniusz adny, Mastalska-Chwiejczak, Tomasz Porowski, Stanisaw Senkowski, Wadysaw Siemaszko, Ewa Siemaszko, Boena Supska-Kartaczowska, Sergiusz Sobolew, Kazimierz Stocki, Wodzimierz Kaucz, Jerzy Juszkiewicz, Wodzimierz Rodziewicz, Maria Gugaa i Wodzimierz Pepol.